# پروبیوتیک

سین بیوتیکها (پروبیوتیک و پری بیوتیک)

  سین بیوتیکها (پروبیوتیک و پری بیوتیک)   استاد راهنما : مهندس محمودیه گرداوری : سلمان عباس نژاد مهندسی تولیدات دامی پائیز 91                       تقدیم به مردترین مرد زندگیم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 137 بازدید

تغذیه مستقیم میکروب (پروبیوتیک ) به گاوهای شیری

سازوکارهایپیشنهادشدهبرایبهبودعملکردحیواناتتغذیهشدهبا DFM رقابت با ارگانیسم های نامطلوب برای فضاهای موجود در دستگاه گوارش برای جایگزینی باکتریها یا مواد مغذی (خارج کردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید