# تغذیه

تغذیه مستقیم میکروب (پروبیوتیک ) به گاوهای شیری

سازوکارهایپیشنهادشدهبرایبهبودعملکردحیواناتتغذیهشدهبا DFM رقابت با ارگانیسم های نامطلوب برای فضاهای موجود در دستگاه گوارش برای جایگزینی باکتریها یا مواد مغذی (خارج کردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید