تغذیه مستقیم میکروب (پروبیوتیک ) به گاوهای شیری

سازوکارهایپیشنهادشدهبرایبهبودعملکردحیواناتتغذیهشدهبا DFM

رقابت با ارگانیسم های نامطلوب برای فضاهای موجود در دستگاه گوارش برای جایگزینی باکتریها یا مواد مغذی (خارج کردن ازطریق رقابت ) ، تولیدترکیبات ضد باکتریایی(اسیدها،ترکیبات ضدباکتریایی،انتی بیوتیک ها) ،تولید مواد مغذی (مثل اسید امینه و ویتامینها ) یا سایر عوامل تحریک کننده رشد برای میکروارگانیسم های مفید دستگاه گوارش یا برای حیوان میزبان ،  تولیدویا تقویت تولید آنزیم ها، متابولیزه کردن ویا غیر سمی کردن ترکیبات نامطوب و تقویت سیستم ایمنی حیوان میزبان .

تغذیه مستقیم میکروبها

نظریه اولیه تغذیه میکرو ارگانیسم ها به حیوانات عبارت است ازعرضه مقادیر زیادی از میکروبهای مفید به حیواناتی که تحت تنش اند.  در تئوری فوق  ، منظورازتغذیه میکروارگانیسم های مفید به معنی پیشگیری از استقرار میکروارگانیسم های مضر یا جای گزینی دوباره جمعیت میکروبی طبیعی دستگاه گوارش  بود .

صنایع غذایی ایالات متحده به همراه اتحادیه غذا ودارو وگروه کشاورزی ایالت متحده واژه عمومی تغذیه مستقیم میکروب  DFMرابرای تشریح افزودنی های غذایی میکروبی تصویب کرده است .

 

DFM باکتریایی برای نشخوارکنندگان

بیشتر DFM های باکتریایی به این خاطرمفید هستند که درقسمتهای انتهایی دستگاه گوارش اثر می کنند نه در شکمبه ،   این محصولات اغلب حاوی لاکتوباسیل ها هستند  ولاکتوباسبلوس اسیدوفیلوس یکی از معمولی ترین میکروارگا نیسم های مورد استفاده در آن ا ست . لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس اسیدلاکتیک تولید می کند که ممکن استPH روده کوچک را کاهش دهد که ازرشد میکربهای بیماریزا جلوگیری به عمل می آورد . مگاسفراالسدنی مهمترین ارگانیسم مصرف کننده لاکتات در شکمبه گاوهای سازگار شده به جیره های  پرغله است .گسترش این ارگانیسم در گله ها ی گاو شیری نیزمی تواند در کاهش اسیدوزتحت حاد مفید باشد .دسته دیگر که توانایی ورود به جیره های نشخوارکنندگان را دارند پروپینی باکتریا نام دارند این باکتریهابه طور معمول در شکمبه حیوانات تغذیه شونده از جیره ها ی علوفه ای ودارای کنسانتره متوسط  به تعداد زیاد یافت می شود . این دسته توانایی تبدیل اسید لاکتیک وگلوکز به اسید استیک وپروپیونیک را دارند .

 DFM قارچی

به طورکلی سه نوع افزودنی وجود دارد :

دسته اول ،بعضی از محصولاتی هستند که به طور تضمینی حاوی مخمرهای زنده بوده و براساس سویه های متعدد ساکارومایسز سرویسیا ساخته شده  اند .

دسته  دوم افزودنی های دیگری که حاوی ساکارومایسز و عصاره های  کشت داده شده اند اما زنده بودن ارگانیسم ها را تضمین نمی کنند .

دسته سوم ا فزودنی های قار چی بر اساس محصو لات نهایی تخمیر آسپیروژیلوس اوریزمی باشند وادعایی بر عرضه میکروبهای زنده در آنهاوجود ندارد .

دلایل بهبود تخمیر شکمبه به واسطه DFM قارچی

1.      جلوگیری از تجمع اسید لاکتیک حاصل ازتغذیه جیره های پرکنسانتره در نشخوار کنندگان بهبود می بخشد.

2.      دلیل دیگر بهبود تخمیر شکمبه شاید به این خاطر باشد که مخمرها قادر به حذف اکسیژن اضافی از شکمبه بوده .بنابراین محیط مطلوب تری را برای باکتری هایغیر هوازی ایجاد می کند .

3.      فرضیه دیگر برای بهبود تخمیر شکمبه مدعی است که عصاره آسچرژیلوس میتواند هضم فیبر را افزایش دهد چون این عصاره حاوی آنزیم های استرا ز است.

ملاحظات عملی در مورد DFM

به طور کلی همه معتقدند کهDFM باکتریایی بایستی زنده باشد .بنابراین ،این ارگانیسم ها بایستی در جریان فرآیند وشرایط دستگاه گوارش زنده بماند .

محصولات DFM به اشکال مختلفی مثل پودر ماهی ، خمیر ، قرص وکپسول در دسترس هستند در بعضی موارد ممکن است  DFM با خوراک مخلوط یا در آب اشامیدنی حل می شود . آب پنیر غیر هیدروسکوپیک در اغلب موارد به عنوان ماده حاملی برای DFM باکتریایی مورد استفاده قرار گرفته ومحیط مناسبی برای آغاز رشد است . مقاومت میکروارگانیسم های DFM به حرارت اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از خوراک ها پلت می شوند . عموما  اکثر مخمرها ، لاکتوباسیلوس ها ، بیفیدوباکتریوم واسترپتوکوک ها توسط حرارت پلت سازی تخریب می شوند .

باسیل ها تشکیل اندوسپورهای پایداری می دهند که به حرارت ، PH ، رطوبت و مواد ضد عفونی کننده ها بسیار مقاوم است . بنابراین ،باسیل ها در حال حاضردر اکثر موارد یکه نیاز به پلت داشته باشد ،مورد استفاده قرارمی گیرند.  

 

/ 0 نظر / 39 بازدید