معرفی گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

جناب آقای دکتر منصور عدالت به سمت مدیر گروه انتخاب شدند. در سال 1354 این گروه تبدیل به دانشکده دامپزشکی گردید. در اوایل تاسیس دانشکده دامپزشکی ، گروه پاتوبیولوژی شام بخش های آسیب شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، میکروب شناسی ، اپیدمیولوزی ، ویروس شناسی و ایمنی شناسی بود. اساتید این گروه در بخش های مختلف عبارت بودند از: مرحوم دکتر قاسم یوسف بیگی (میکروب شناسی ) دکتر احمد شیمی (اپیدمیولوژی و بیمارهای عفونی)، استاد مدعو دکتر احمد مرشدی (ایمنی شناسی و ویروس شناسی) دکتر ملاحت احمدی (میکروب شناسی) دکتر عبدالغفار اونق (قارچ شناسی) دکتر سید محمد طباطبائی (میکروب شناسی و ویروس شناسی ) مرحوم دکتر بهزاد یمینی (آسیب شناسی)، استاد مدعو دکتر بهرام زاکاریان(آسیب شناسی)، استاد مدعو دکتر ایرج سهرابی حقدوست (آسیب شناسی)، استاد مدعو مرحوم دکتر رضا نقشینه( آسیب شناسی)، استاد مدعو دکتر عسگر رادفر (آسیب شناسی) دکتر امیر عباس فرشید(آسیب شناسی) دکتر رحیم حب نقی(آسیب شناسی) دکتر علی اصغر تهرانی(آسیب شناسی) دکتر منصور عدالت (انگل شناسی) دکتر علی عطائیان(انگل شناسی) دکتر احمد سمیع زاده یزد(انگل شناسی) دکتر ثریا نائم(انگل شناسی) دکتر موسی توسلی(انگل شناسی) دکتر محمد یخچالی(انگل شناسی) کارشناسان محترم این گروه نیز عبارتند از: خانم رزاز، خانم جعفری، آقای عزیزی، آقای ثانی و آقای کاظم نیا (بخش های میکروب ، ویروس، ایمنی و قارچ شناسی). آقای کهربا و آقای مرواریدی (بخش آسیب شناسی). آقای غنی زاده، آقای آقاپور و آقای بدلی(بخش انگل شناسی). مدیریت گروه پاتوبیولوژی جناب آقای دکتر امیر عباس فرشید بودند که در حدود ده سال مدیریت گروه را به عهده داشتند. در حال حاضر مدیر گروه پاتوبیولوژی، سرکار خانم دکتر ثریا نائم می باشند که در تاریخ 9/5/1387 مدیریت ایشان به اتمام میرسد. در سال 1385 با جدا شدن بخش میکروب شناسی به صورت یک گروه مستقل تحت عنوان گروه میکروبیولوژی ، گروه پاتوبیولوژی شامل بخشهای انگـل شنـاسی و آسـیب شناسی گردید. در این گروه، علاوه بر دروس مربوطه ، واحد های اصول کار با میکروسکوپ الکترونی و زبان تخصصی نیز ارائه می شوند. بخش انگل شناسی شامل آزمایشگاههای تحقیقاتی، کرم شناسی، تک یاخته و بند پا، حلزون شناسی، عملیات دانشجویی، سالن تشریح و سالن شناورسازی نمونه می باشد که دارای تجهیزات استریلیزاسیون، انواع انکوباتور و یخچال، میکروسکوپهای نوری، میکروسکوپ دوربین دار، لوپ، لوپ وارونه (invert) و مجموعه ای بزرگ و غنی از انواع لامهای انگلی می باشد که به منظور انجام تحقیقات متنوع و تشخیص و جداسازی انواع آلودگیهای انگلی در اختیار اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف قرار دارند. بخش آسیب شناسی دارای آزمایشگاههای تحقیقاتی، تهیه مقاطع میکروسکوپی، عملیات دانشجویی و سالن کالبد گشایی است که مجهز به میکروسکوپهای نوری، میکروسکوپ دوربین دار و تجهیزات گوناگون مورد نیاز در تهیه مقاطع میکروسکـوپی می باشد؛ همچنین، دارای آرشیـوی گستـرده از لامهای هیـسـتوپاتولوژیکی است که طی سالـهای گذشته جمع آوری شده اند. این بخش در زمینه خدمات تشخیصی از نظر کالبد گشایی موارد ارجاعی و بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه ها نیز فعالیت چشم گیری دارد. لازم به ذکر است، گروه پاتوبیولوژی علاوه بر آزمایشگاهها و امکانات فوق، در هر بخش دارای اتاق مطالعه و سایت اینترنت اعضای هیئت علمی است که در راستای بهینه سازی و به روز رسانی مطالب درسی ارائه شده به دانشجویان، انجام تحقیقات و ارائه مقالات علمی پژوهشی گروه در اختیار اساتید محترم قرار دارند

/ 0 نظر / 21 بازدید